• Poligon ratowniczy OSP Kęty został stworzony do realizacji zadań statutowych OSP Kęty, w szczególności z zakresu szkoleń;
 • Wstęp na poligon możliwy jest tylko za pisemną zgodą uprawnionego przedstawiciela OSP Kęty; w sytuacji, gdy na terenie poligonu znajduje się uprawniony przedstawiciel OSP Kęty, zgoda może być udzielona ustnie;
 • Wszystkie osoby nienależące do OSP Kęty przebywają na terenie poligonu na własną odpowiedzialność;
 • OSP Kęty nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki osób oraz psów, które mogą zdarzyć się na terenie poligonu;
 • OSP Kęty nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu oraz wyposażenia;
 • Za wszelkie szkody powstałe na terenie poligonu, w tym szkody wyrządzone przez psy, odpowiadają sprawcy/właściciele psów lub organizacje, jakie są przez nich reprezentowane;
 • Na terenie poligonu obowiązuje wyposażenie osobiste, w tym odzież ochronna, kask, obuwie ochronne, rękawice oraz inne zabezpieczenia wymagane podczas wykonywania danego ćwiczenia (zgodnie z wytycznymi BHP);
 • Należy stosować się do ostrzeżeń umieszczonych na poszczególnych stanowiskach treningowych I do zaleceń osób nadzorujących;
 • Sprzęt wykorzystywany w trakcie ćwiczeń powinien posiadać odpowiednie przeglądy, atesty I być używany zgodnie z przeznaczeniem;
 • Pozoracja akustyczna i optyczna w tym sygnały dźwiękowe, wystrzały, wybuchy, ogniska powinna być uzgodniony z przedstawicielem OSP Kęty;
 • Na terenie poligonu obowiązuje zakaz przestawiania oraz modyfikowania stanowisk bez zgody przedstawiciela OSP Kęty;
 • Każdy użytkownik poligonu zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku na terenie obiektu, w szczególności do:
  • sprzątania po swoim psie;
  • niepozostawiania jedzenia oraz innych odpadów;
 • Po zakończonych ćwiczeniach każda osoba zobowiązana jest do przywrócenia stanu pierwotnego stanowiska treningowego; (nie dotyczy ćwiczeń, w trakcie których za zgodą przedstawiciela OSP Kęty, stan pierwotny został trwale zmieniony, np. wyburzenia, przebicia, przewierty itp.)
 • Przed wstępem na poligon, każda osoba zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem; wejście na teren obiektu jest równoznaczne z jego akceptacją;
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne zdanie ma właściciel obiektu.