powiatu oświęcimskiego XXI wieku”

Już dziś zapraszamy do głosowania na stronie:

Liczymy na Państwa wsparcie i Partnerstwo w realizacji.

„Świadomy i bezpieczny SENIOR powiatu oświęcimskiego XXI wieku”.


Założenia projektu: Program ma na celu wzrost bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa seniorów, ograniczenie liczby zdarzeń ratowniczych i poszukiwawczo-ratowniczych z ich udziałem. Zapobieganie zaginięciom osób, w szczególności osób starszych. Program ukierunkowany jest na edukację bezpiecznych zachowań wśród seniorów, ale także wzmocnienie społecznego zaangażowania w troskę o bezpieczeństwo krewnych, sąsiadów, znajomych w wieku senioralnym. Program ma charakter społeczny, interdyscyplinarny, a jego innowacyjność polega na zaangażowaniu wielu instytucji i podmiotów, ale przede wszystkim członków społeczności lokalnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób starszych w przestrzeni publicznej.
Cele projektu: Główne cele programu to wzrost bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów.
Cele szczegółowe to utrwalenie bezpiecznych zachowań wśród seniorów, ich aktywizacja do większej dbałości o własne bezpieczeństwo, mienie oraz najbliższe otoczenie oraz edukacja w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia życia i mienia.
Realizacja projektu: Projekt realizowany jest poprzez edukację profilaktyczną, która odbywa się zarówno w formie prelekcji, wykładów i zajęć warsztatowych jak i poprzez kolportaż plakatów i ulotek w miejscach zamieszkania, bibliotekach, placówkach służby zdrowia, lokalnych mediach, ogłoszeniach parafialnych w kościołach. Obok tradycyjnej edukacji w zakresie bezpiecznych postaw prowadzonej przez strażaków, istotę programu stanowi wzmacnianie więzi społecznych, lepsze wykorzystanie istniejących rozwiązań socjalnych i kulturalnych zwiększających aktywność osób starszych w celu walki z anonimowością i samotnością. W ramach programu strażacy edukują seniorów jak zadbać o bezpieczeństwo na co dzień, na co zwrócić szczególną uwagę przebywając nad w domu, w lesie, nad wodą, etc.
Adresaci projektu: seniorzy oraz mieszkańcy powiatu oświęcimskiego, którzy chcą być zaangażowani w poprawę bezpieczeństwa osób starszych. Beneficjenci zostaną pozyskani w oparciu o domy dziennego pobytu, koła seniorskie działające na obszarze realizacji projektu.
Podmioty zaangażowane w realizacje projektu: Koordynatorem programu są strażacy – ratownicy posiadający doświadczenie w realizacji zadań ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem działań poszukiwawczo-ratowniczych.
Partnerami programu są ratownicy medyczni, psychologowie, policjanci, którzy wspólnie ze strażakami prowadzą prelekcje, ratownicy GOPR, ratownicy medyczni.

Udostępnij