O projekcie:

„Samorząd Województwa Małopolskiego zaplanował środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach V Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2. Wsparcie służb ratunkowych, m.in. na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Uchwałą Nr 949/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 r. został zatwierdzony Regulamin konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15.

Projekt o zasięgu regionalnym pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”, w ramach ww. konkursu, polegającega na zakupie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP) z obszaru województwa małopolskiego, typu średniego bez wyposażenia ratowniczo-gaśniczego wraz z systemem łączności oraz z systemem monitoringu środowiskowego.”

Udostępnij