W tym roku odbyła się symboliczna zmiana przewodniczącego zebrania. Dh Jan Christ przekazał tą szczytną funkcję dh Bartłomiejowi Matusiakowi, którego kandydatura została jednogłośnie poparta przez członków stowarzyszenia.

W trakcie zebrania dh Prezes Jan Wołoszyn złożył sprawozdanie z działalności zarządu i naszej jednostki. Przedstawiona prezentacja przybliżyła uczestnikom spotkania osiągnięcia z ubiegłego roku, cele naszej działalności, źródła finansowania i wkład czasowy członków w działanie stowarzyszenia.

Następnie dh skarbnik Aleksandra Droździk przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz projekt planu finansowego na rok bieżący.

Przewodniczący komisji rewizyjnej dh Stanisław Górkiewicz zreferował sprawozdanie komisji rewizyjnej

W dalszej części zebrania nastąpiła dyskusja, której efektem były podjęte uchwały Walnego Zebrania. Ponadto głos zabrali szanowni Goście naszego zebrania: kpt. Rafał Mazgaj, kpt. pilot Wiesław Jastrzębski, asp. szt. Maciej Molenda, II Burmistrz Gminy Kęty Rafał Ficoń, komendant gminny ZOSP RP Józef Szafran.

Następnie z rąk dh Prezesa i dh Naczelnika swoje wyróżnienia odebrali następujący strażacy:

  • „Strażak Roku 2016” – dh Wiesław Wacięga
  • „Za wybitne zaangażowanie w działalność stowarzyszenia” – dh Zygmunt Karkoszka
  • „Najaktywniejszy strażak roku” – dh Marcin Osiecki
  • „Młodzieżowiec roku” – dh Mateusz Rozumek
  • „Akcja kalendarze” – dh Dominika Kramarczyk, dh Agnieszka Gunia, dh Piotr Wacięga
  • uznanie za dowodzenie Młodzieżową Drużyną Pożarniczą – dh Katarzyna Kucharek

Dowódca MDP Katarzyna Bieniek złożyła podziękowanie za okazane wsparcie i pomoc w podążaniu drogą do „ratownictwa z pasją…” na ręce dh Prezesa dla wszystkich starszych druhów. Szczególne podziękowania popłynęły dla opiekuna MDP dh Wiesława Wacięgi, który został obsypany mnóstwem pozytywnych i wzruszających słów, potwierdzających wysokie kompetencje i zaufanie jakim obdarzyli go podopieczni.

Zarząd OSP uzyskał absolutorium za okres sprawozdawczy. Został przyjęty plan działalności i plan finansowy na bieżący rok.
Tradycyjnie zakończenia zebrania dokonał dh Jan Christ.

Szczególne podziękowania kierujemy dla Gości naszego zebrania za poświęcony nam czas i zainteresowanie naszą działalnością. Dziękujemy przedstawicielom gminnych jednostek OSP za obecność na spotkaniu i zapraszamy do pogłębiania współpracy w bieżącym roku.

Udostępnij