Wykształcenie
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie o specjalizacji taktyczno – dowódczej, którą ukończył w 1991r. Posiada także wykształcenie pedagogiczne jako dyplomant Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Oficer Państwowej Straży Pożarnej. Od lutego 2016 r. brygadier w stanie spoczynku.

Doświadczenie
W latach 1991 – 1992 objął stanowisko oficera ds. operacyjnych Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Siedlcach. W latach 1992-1995 był zastępcą dowódcy JRG w Siedlcach. W roku 1995, po powołaniu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 PSP w Siedlcach objął stanowisko dowódcy. Od 1999 do 2006 roku pełnił funkcję zastępcy Komendanta Miejskiego w Siedlcach i był inicjatorem w tworzeniu jednego z pierwszych w Polsce zintegrowanych stanowisk dyspozytorskich służb ratowniczych – późniejszych Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Od roku 2006 przez kolejne dziesięć lat ponownie kierował Jednostką Ratowniczo–Gaśniczą nr 2 i Specjalistyczną Sekcją Ratownictwa Chemicznego „Siedlce”. W latach 2006-2012 poświęcił się też pracy dydaktycznej, gdzie w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach przygotowywał do zawodu, przyszłych ratowników medycznych.
Członek wielu zespołów problemowych Komendanta Głównego PSP, w tym zespołu do monitorowania i nowelizacji rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. W latach 2007 – 2008 brał udział w pracach zespołu KG PSP do opracowania Strategii Rozwoju PSP na lata 2007 – 2015. W roku 2016 brał udział w pracach zespołu KG PSP do opracowania projektów nowych Regulaminów Rozwinięć Pojazdów Ratowniczych i standardów ich wyposażenia.

Publikacje
Autor jednego z rozdziałów podręcznika „Wybrane zagadnienia z problematyki dochodzeń popożarowych”, kilkadziesiąt publikacji, tyleż samo referatów na seminariach i warsztatach ratowniczych. Recenzent artykułów działu z „Praktyki dla praktyki” biuletynu CNBOP PIB. Były redaktor naczelny Rescue Magazine a obecnie autor bloga Strażak XXI wieku.

Udostępnij