Pierwszym naczelnikiem OSP Kęty został wybrany dh Zygmunt Kłodziński, a jego zastępcą został dh Henryk Dołkowski. W 1880 r. naczelnikiem OSP Kęty został wybrany dh Edmund Krzysztoforski, który tą funkcję pełnił do 1896 r., a później od 1896 do 1922 r. pełnił funkcję prezesa OSP Kęty. W sumie związany był 42 lata z kęcką jednostką. Równocześnie w latach od 1900 – 1918 pełnił funkcję burmistrza Kęt.

Rada Gminna Miasta Kęty co roku uchwalała w budżecie miasta 500 złotych reńskich na utrzymanie OSP Kęty. W 1884 r. zakupiono dla jednostki sikawkę konną nowej konstrukcji za równowartość 1200 złotych reńskich. W 1886 r. OSP Kęty wyposażono w wóz rekwizytowy na sprzęt pożarniczy i hydrofor za 122 złote reńskie. W 1887r. wybudowano natomiast drewnianą remizę przy ul. Rajskiej.

Rada Gminna Kęt – 23 stycznia 1892 r. uchwaliła nowy regulamin ogniowy obowiązujący wszystkich mieszkań­ców Kęt. Miasto zostało podzielone na 7 dzielnic. W każdej z nich działał tzw. delegat ogniowy, który czuwał nad przestrzeganiem przez mieszkańców regulaminu ogniowego. W 1892 r. jednostka OSP liczyła 60 członków czynnych, dobrze wyszkolonych, umundurowanych oraz jak na tamte czasy dobrze wyposażonych w sprzęt pożarniczy. Jednostka posiadała na wyposażeniu m.in. trzy sikawki konne czterokołowe (ssąco-tłoczące), ponad 500 mb. węży, 6 beczkowozów konnych, drabiny składane, dachowe, hakowe, rekwizyty na wypadek powodzi i udziela­nia pomocy medycznej. Do oświetlania w czasie jazdy do pożaru i w czasie samej akcji używano pochodni albo lamp naftowych. Jako sygnału ostrzegawczego w trakcie jazdy używano dzwonków albo trąbki zamiast obecnie znanej syreny.

Aby usprawnić szybki dojazd do pożaru i innych zdarzeń nagradzano właścicieli koni, którzy jako pierwsi zgłosili się do remizy strażackiej z zaprzęgiem konnym do sikawki, beczkowozu czy wozu rekwizytowego. Właściciel pierwszej pary koni otrzymywał 3 złote reńskie, drugiej i następnej pary już 2 złote reńskie. Zagrożenie pożarowe w tym czasie było bardzo dużo, ponieważ budynki były drewniane, często pokryte gontami.

Od 15 maja 1911 r. rozpoczął działanie studencki oddział OSP przy Seminarium Nauczycielskim w Kętach, które­go komendantem był profesor Bohdan Łuszczyński. Stan osobowy 60 czynnych strażaków wraz z wyposaże­niem utrzymywał się z niewielkimi zmianami do wybuchu I Wojny Światowej w 1914 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach od początku powstania należała do najżywotniejszych w okolicy i była kuź­nią kadr strażackich, dh Edmund Krzysztoforski będąc burmistrzem Kęt i prezesem OSP Kęty w latach 1900 do 1905 r. pełnił także funkcje Naczelnika Okręgu Związku OSP Kęty i był delegatem Krajowego Związku OSP.

W latach 1881 — 1882 r. instruktorem szkolącym druhów OSP Kęty był dh Antoni Szczerbowski – nauczyciel szkoły ludowej w Kętach. Był on zasłużonym działaczem ochotniczego pożarnictwa w Galicji, skonstruował znaną drabinę strażacką zwaną później „drabiną Szczerbowskiego”, jak i również pełnił funkcję redaktora ka­lendarza strażackiego. W późniejszym okresie piastował godność sekretarza Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Lwowie.

22 stycznia 1915 r. do Kęt na odpoczynek przybywa I Brygada Legionów na czele z Brygadierem Józefem Piłsud­skim, którą na rynku w Kętach witał burmistrz Kęt dh Edmunt Krzysztoforski wraz z Radnymi Gminy, Strażakami i licznie zgromadzonymi na rynku mieszkańcami Kęt. Wtedy na rynku grała marsze wojskowe i legionowe —strażacka orkiestra dęta z Kielc, która w 1914 r. w liczbie 40 strażaków-muzyków z OSP Kielce na ochotnika wstąpiła do I Brygady Legionów i stanowiła zaczątek Reprezentacyjnej Orkiestry Wojska Polskiego I Rzeczypo­spolitej Polskiej.

I wojna światowa nie przerwała działalności OSP Kęty pomimo zmniejszenia stanu osobowego członków OSP ­Kęty z powodu powołania kilku druhów do armii austriackiej i wstąpienia na ochotnika kilku druhów do Legio­nów. Po odzyskaniu Niepodległości Polski w 1918 r. do jednostki wracają druhowie z wojny i niewoli, powięk­szając stan osobowy OSP Kęty. Uzupełniono również sprzęt pożarniczy, wznowiono szkolenia i ćwiczenia w warunkach już pokojowych.

W 1922 r. po 42 latach swej czynnej działalności w OSP Kęty dh Edmund Krzyszoforski przechodzi na zasłużony odpoczynek. Prezesem zostaje wybrany dh Edward Zajęczek — Burmistrz Kęt, a naczelnikiem zostaje wybrany dh Jan Adamski. 27 maja 1923 r. OSP Kęty przystępuje do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Związku Wojewódzkiego w Krakowie.

7 września 1923 r. delegacja druhów z OSP Kęty na czele z prezesem dh Edwardem Zajączkiem i byłym preze­sem dh Edwardem Krzysztoforskim bierze udział w I Wojewódzkim Zjeździe Związku OSP RP w Krakowie. W 1924 r. OSP Kęty otrzymuje ufundowany przez mieszkańców Kęt i Kęczan zamieszkałych w Stanach Zjednoczo­nych nowy sztandar. W dniach od 3 do 5 lipca 1925 r. delegacja OSP Kęty bierze udział w zjeździe Związku OSP RP we Lwowie.

W 1926 r. — OSP Kęty otrzymuje nową sikawkę motorową czterocylindrową o dużej wydajności za sumę 2000 złotych reńskich, dzwonki automatyczne do alarmowania o zaistniałym pożarze oraz drabiny i sprzęt pożarniczy.

Obok remizy strażackiej przy ul. Rajskiej zbudowano drewnianą wieżę ćwiczeń, na której ćwiczono wspinanie się za pomocą drabin hakowych, a także suszono węże po pożarze. Aby usprawnić alarmowanie strażaków o zaistnieniu pożaru, w 1931 r. zakupiono syrenę i zamontowaną ją na magistracie w rynku. Wszystkie zakupy sprzętu pożarniczego i budowę wieży ćwiczeń sfinansowała Rada Gminna Kęt.

24 października 1932 r. na Walnym Zebraniu OSP Kęty powołano do życia „drużynę żeńską”, a komendantką drużyny została dh-a Maria Serednicka. Celem drużyny było niesienie pomocy pogorzelcom, udzielanie pomocy me­dycznej i szerzenie higieny. Szkoleniem drużyny zajmował się dh Władysław Dziewoński.

7 lipca 1935 r. — OSP Kęty obchodzi jubileusz 60-lecia swego istnienia. W tym czasie Edward Zajączek — bur­mistrz Kęt pełni funkcje prezesa OSP Kęty i równocześnie naczelnika Oddziału Powiatowego OSP, aż do wybu­chu II wojny światowej w 1939 r. W czasie okupacji niemieckiej OSP Kęty została rozwiązana, a władze niemiec­kie utworzyły obowiązkową Straż Pożarną, do którem pod rygorem wcielono członków OSP Kęty. W styczniu 1945 r. trwały jeszcze walki frontowe na linii rzeki Soły, a kęccy strażacy pełnili dyżury w remizie strażackiej i zabezpieczali mienie oraz gasili pożary.

Uroczyście działalność swą wznowiła OSP Kęty 16 czerwca 1946 r. kiedy na ogólnym zebraniu prezesem został wybrany dh Feliks Dyczkowski, a naczelnikiem został wybrany dh Józef Adamski. W tym inauguracyjnym dniu rozpoczęcia działalności pożarniczej po 5 latach okupacji niemieckiej i pracy pożarniczej pod rygorem niemiec­kim dokonano uroczyście poświęcenia i przekazania dla jednostki OSP Kęty nowej motopompy.

14 listopada 1948 r. zakupiono trzecią motopompę, którą przekazano do nowo powołanego plutonu OSP w Kętach-Podlesiu. Od tego dnia uznaje się powołanie OSP w Kętach-Podlesiu.

W 1949 r. OSP Kęty przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Kęty zakupiła z demobilu amerykańskiego samo­chód wojskowy marki Dodge, który został przerobiony i przystosowany do potrzeb ratowniczo-pożarniczych.

3 lipca 1949 r. OSP Kęty obchodzi jubileusz 75-lecia swego istnienia, na którym uroczyście poświęcono i prze­kazano dla jednostki w Kętach samochód pożarniczy marki Dodge.

15 sierpnia 1951 r. odbyło się poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej remizy strażackiej przy ul. Mickiewicza.

6 września 1959 r. OSP Kęty obchodzi 85 lat swojego istnienia. W latach sześćdziesiątych jednostka kilkukrotnie zajmuje czołowe miejsca na zawodach pożarniczych na szczeblu powiatowych i wojewódzkich. W 1965 r. na krajowych zawodach pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Zabrzu reprezentując woj. Krakowskie — kęcka jednostka zajmuje czołowe miejsca w różnych konkurencjach, a druhowie z OSP Kęty biorący udział w tych zawodach pożarniczych otrzymują srebrne medale.

W 1966 r. OSP Kęty i władze miasta organizują uroczystość z okazji 100-lecia działalności w Kętach „Ochrony przeciwpożarowej” celebrując rok 1865 — kiedy to Rada Gminna Kęt przy magistracie utworzyła tzw. „Straż Og­niową”. Uroczystość połączona była z poświęceniem i oddaniem do użytku dla OSP Kęty nowo wybudowanej remizy strażackiej przy ul. Mickiewicza, której budowę rozpoczęto w 1951 r. oraz poświęceniu i przekazaniu dla jednostki ufundowanego przez mieszkańców Kęt nowego sztandaru. Z tych trzech powodów Zarząd Główny ZwiązkuOchotniczych Straży Pożarnych w Warszawie przyznał dla OSP Kętynajwyższe odznaczenie związkowe Ochotniczych Straży Pożarnych — Złoty Znak Związku, który na tej uroczystości został wręczony dla jednostki OSP Kęty.

Prezes dh Feliks Dyczkowski i naczelnik dh Józef Adamski i wielu druhów zostało odznaczonych medalami za zasługi dla pożarnictwa.

1968 r. powstała przy OSP Kęty Żeńska Drużyna Pożarnicza, której komendantką została dh Maria Gara, a przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kętach zorganizowano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

26 czerwca 1971 r. jednostka OSP Kęty bierze czynny udział w gaszeniu bardzo groźnego pożaru rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach. Druhowie z kęckiej jednostki z narażeniem życia wykonywali wzorowo swoje trudne zadanie bojowe, wykazując się jednocześnie bohaterską postawą.

Podczas akcji gaszenia tego pożaru zginęło 37 uczestników biorących udział w akcji gaszenia strażaków, żołnie­rzy Wojska Polskiego i pracowników rafinerii, a kilkadziesiąt osób uległo poparzeniom.

Za udzał w gaszeniu tego pożaru prezes OSP Kęty dh Józef Adamski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a druhowie jednostki otrzymali medale za zasługi dla pożarnictwa oraz za zasługi dla ziemi krakowskiej.

W 1971 r. jednostka OSP Kęty posiada na wyposażeniu dwa samochody ratowniczo-gaśnicze marki STAR 20 i STAR 25 ze zbiornikami wody po 3 tyś. litrów. Jednostka posiada również 3 motopompy i wiele różnorodnego sprzętu pożarniczego, jest dobrze wyszkolona i umundurowana, jednocześnie zdolna do podjęcia szybkich działań ratowniczo-gaśniczych.

W listopadzie 1973 r. na Walnym Zebraniu OSP Kęty prezes dh Feliks Dyczkowski po 27 latach sprawowania funkcji prezesa rezygnuje i zostaje wybrany honorowym prezesem kęckiej jednostki. Nowym prezesem zostaje wybrany dh Józef Adamski, a naczelnikiem dh Jan Pilarski.

27 listopada 1978 r. na Walnym Zebraniu OSP Kęty, po 32 latach sprawowania najpierw funkcji naczelnika, a później prezesa OSP Kęty dh Józef Adamski rezygnuje z pełnienia dotychczasowej funkcji prezesa, a jego obo­wiązki przejmuje dh Adam Ćwiertnia. 13 marca 1983 r. również na Walnym Zebraniu sprawozdawczym OSP ­Kęty prezesem zostaje wybrany dh Jan Pilarski, a naczelnikiem dh Zbigniew Pękala. W okresie od 1983 do 1991 w jednostce zachodzą częste zmiany naczelników.

W 1991 r. funkcję naczelnika OSP Kęty obejmuje dh Józef Szafran i wspólnie z prezesem dh Janem Pilarskim przez następne kilka lat dokonują nadbudowy piętra nad dotychczasową świetlicą, gdzie urządza się kuchnie z prawdziwego zdarzenia oraz świetlicę w dwóch pomieszczeniach i zaplecze sanitarne. Przeprowadzono kapital­ny remont i modernizację całego budynku, ogrodzenia i placu ćwiczeń.

Dzięki nawiązaniu kontaktów władz Gminy Kęty i Zarządu OSP Kęty z władzami Gminy Hellendorn w Holandii w 1991 r. jednostka otrzymała w darze od przyjaciół-strażaków z Holandii, średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes. Samochód ten sprawuje się bardzo dobrze i bierze udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz przy innych zdarzeniach.

W 1992 r. jednostka zaangażowana została na kilka dni w gaszenie bardzo groźnego i zarazem dużego pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej.

W latach 1994 – 1995 dh Michał Szatan z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zajmuje pierwsze miejsce w Ogól­nopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej począwszy od eliminacji gminnych, przez powiatowe, wojewódzkie i wreszcie krajowych.

16 lutego 1996 r. w centrum Kęt na ul. Krakowskiej zapala się cysterna przewożąca 20 tyś. litrów benzyny i oleju napędowego. Kęcka jednostka jako pierwsza bierze udział w gaszeniu pożaru. Dzięki sprawnemu i odważnemu przeprowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczej nie doszło do eksplozji cysterny i rozszerzenia pożaru na budynki, co mogło zakończyć się tragicznie. Druhowie biorący udział w tej akcji zostali odznaczeni medalami za szczegól­ną odwagę.

25 lipca 1996 r. dh Jan Pilarski składa rezygnację z pełnienia funkcji prezesa. Do czasu wyboru nowego prezesa tj. do 16 lutego 1997 r. dh Józef Szafran pełni obowiązki prezesa i jednocześnie funkcję naczelnika OSP Kęty.

16 lutego 1997 r. na poszerzonym Zebraniu Zarządu OSP Kęty dh Józef Szafran uchwałą Zarządu został powoła­ny na funkcje prezesa OSP Kęty, a naczelnikiem został dh Wiesław Wacięga. Druhowi Janowi Pilarskiemu po­dziękowano za jego wieloletnią owocną pracę w OSP Kęty przez 23 lata jako naczelnik, a później jako prezes. Dzięki nawiązaniu kontaktów z gminą Hellendorn w Holandii w roku 1991 r. i częstych odwiedzin i utrzymywa­nia dobrej znajomości — 19 października 1998 r. strażacy z gminy Hellendorn na czele z burmistrzem i gminnym komendantem straży przekazują bezpłatnie uroczyście przywiezione przez nich dwa samochody—jeden do ratownictwa drogowego, drugi pożarniczy, z którego OSP Kęty zrezygnowała na rzecz OSP Kęty Podlesie.

W latach 1998-2000 r. trwa dalsza modernizacja i remont remizy strażackiej przed obchodami jubileuszowymi 125-lecia, które zaplanowano z jednorocznym opóźnieniem z powodu prac budowlanych na 28 maja 2000 r.

11 marca 2000 r. w czasie rocznego sprawozdawczego zebrania OSP Kęty omówiono przygotowania do uroczy­stości jubileuszowych 125-lecia OSP Kęty przypadającej na 28 maja 2000 r. Z okazji jubileuszu podjęto uchwały Walnego Zebrania nadając dożywotnie godności Honorowego Członka OSP Kęty—J.E. Biskupowi Adamowi Dyczkowskiemu oraz najstarszemu członkowi OSP Kęty dh Marianowi Christowi za 74-letnią działalność w ochotniczym pożarnictwie. Zatwierdzono także uchwałę częściowo zmieniony Zarząd OSP Kęty w składzie:

 1. Prezes dh Józef Szafran
 2. Naczelnik dh Zygmunt Karkoszka
 3. Z-ca Naczelnika dh Jan Wołoszyn
 4. Sekretarz dh Janusz Majkuciński
 5. Skarbnik dh Teresa Więcek
 6. Gospodarz dh Wiesław Wacięga
 7. Członek dh Jerzy Więcek
 8. Członek dh Stefan Chrapkiewicz
 9. Członek dh Klaudiusz Lis

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Przewodnicząca dh Halina Chrapkiewicz
 2. Członek dh Jan Christ
 3. Członek dh Marek Olejarz

28 maja 2000 r. OSP Kęty uroczyście obchodziła jubileusz 125 lat swego istnienia. Na tą okoliczność została wydana w dużym nakładzie publikacja pt. „Historia 125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach” licząca 126 stron, opracowanych częściowo przez prof. Władysława Droździka, który nagle zmarł 18 lutego 2000 r. pozo­stawiając niedokończoną publikację. Brakującą część dokończy ja – dh Jan Christ.

Od chwili włączenia OSP Kęty do Krajowego Systemu Pożarniczo-Gaśniczego w roku 1995 r, zwiększyła się ilość wyjazdów do różnych zdarzeń w tym takie do pożarów co obrazuje poniższa tabela:

RokWyjazdy 

ogółem

W tym

pożary

Miejscowe zagrożeniaFałszywe alarmyWypadki drogowePowodzie
19954323191
1996775202
1997160 ’59983
19988239403
1999716:132
2000177461301
200113845912
2002287971873
2003192801056
2004233471788
2005222991176
2006233921364
2007991256
20087 1798094553
200919087985217
20102339413186643
201119181109689
20121901067871
201319778111748 

2014225551496

Od 6 do 24 czerwca 2000 r, jednostka OSP Kęty bierze udział w akcji ratowniczej po nawałnicy, która nawiedziła Gminę Kęty i okolice, powodując duże zniszczenia. 28 lipca 2001 r. uroczyście poświęcono i oddano do użytku nowy samochód marki Lublin.

18 i 19 sierpnia 2002 r. jednostka bierze udział w Mszy Świętej w czasie pobytu Ojca Świętego — Jana Pawła II w Krakowie, a w Kalwarii Zebrzydowskiej zabezpieczała miejsce odlotu helikopterem Jana Pawła II. W tym samym roku zakupiono dla druhów ratowników dziesięć pagerów za pomocą których mogli otrzymać powiadomienia o wystąpieniu zdarzenia. Również w tym samym roku jednostka otrzymuje z Komendy Wojewódzkiej PSP w Kra­kowie nową pompę szlamową marki „Honda”.

W 2003 r. powstała kilkuosobowa Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z psami ratownikami, która przez Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie została zakwalifikowana jako GPR, która ma za zadanie odnajdywanie osób zagi­nionych i przysypanych w czasie katastrof i klęsk żywiołowych. Była to w tym czasie jedna z pierwszych grup GPR w Ochotniczym Pożarnictwie w Polsce. W tym samym roku jednostka została doposażona w nowy samo­chód marki Iveco przeznaczonego do ratownictwa techniczno-chemicznego, a tymczasem w remizie strażackiej ciągle trwa remont dużej sali na której odbywają się zebrania, wesela i inne spotkania. Przez cały czas Zarząd OSP Kęty dba, aby druhowie byli dobrze przygotowani do zadań jakie mają wykonywać w czasie zaistnienia róż­nych zdarzeń, dlatego istotne były szkolenia podnoszące kwalifikacje.

Efektem szkoleń i ćwiczeń druhów jest zajmowanie przez seniorów i młodzieżowej drużyny pożarniczej czoło­wych miejsc na zawodach ratowniczo-pożarniczych, Na przykład 24 maja 2004 r., na I Powiatowych Zawodach Ratowniczych pod hasłem „Wieżowiec 2004 Oświęcim” — na 24 drużyny dwuosobowe, biorących udział w za­wodach OSP Kęty zajęła dwa pierwsze miejsca, pokonując strażaków z Państwowej Straży Pożarnej.

18 czerwca 2004 r. OSP Kęty obchodzi jubileusz 130 lat swojego istnienia. Na tą okoliczność Urząd Gminy Kęty wydaje folder opracowany przez druhów z OSP Kęty — dh Jana Christa, dh Józefa Szafrana i mgr Krystynę Kusak.

W styczniu 2006 r. na walnym rocznym zebraniu sprawozdawczym OSP Kęty prezesem zostaje wybrany dh Zygmunt Karkoszka, a naczelnikiem zostaje dh Wiesław Wacięga. Byłemu prezesowi dh Józefowi Szafranowi podziękowano za 16 lat owocnej pracy, w tym za 6 lat jako naczelnik i 10 lat jako prezes OSP Kęty.

W kwietniu 2006 r. dh Józef Szafran zostaje powołany na Komendanta Gminnego OSP Kęty i funkcje tę wzoro­wo pełni do dziś.

28 stycznia 2006 r. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza (GPR) jako pierwsza przystąpiła do akcji poszukiwawczej w zawalonej hali w Chorzowie, w której trwała wystawa gołębi. Co roku grupa jest kilka razy wyznaczana do akcji poszuki­wawczych głównie na terenie województwa Małopolskiego i Śląskiego.

13 czerwca 2009 r. OSP Kęty obchodzi jubileusz 135 lat swego istnienia. W tym uroczystym dniu został poświę­cony i przekazany do użytku dla jednostki nowy samochód pożarniczy marki MAN, zakupiony w lutym 2009 r. Na tą okoliczność został wydany przez Urząd Gminy Kęty i OSP Kęty folder pt. „135 lat OSP Kęty”, przy współu­dziale merytorycznej druha Zygmunta Karkoszki jak i mojej. Należy podkreślić, że w ciągu tych 48 lat użytkowa­nia remizy strażackiej, po jej oddaniu dla OSP Kęty w 1966 r. zaszły duże zmiany modernizacyjne, których koszt wyniósł ponad 2 miliony złotych. Większość robót wykonano w czynie społecznym przez druhów OSP Kęty, natomiast prace budowlano-modernizacyjne w części bojowej remizy sfinalizował burmistrz z budżetu Gminy. Pozostałe prace modernizacyjne siedziby straży w części nie bojowej sfinansowali sponsorzy. Sponsorów wy­szczególnia się rok rocznie w kalendarzach strażackich, które druhowie OSP Kęty roznoszą do mieszkańców Kęt.

Do czasu oddania do użytku nowo wybudowanej remizy strażackiej przy ul. Mickiewicza, jednostka miała siedzibę w budynku dawnej bożnicy żydowskiej przy ul. Krakowskiej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach należy do najlepszych jednostek OSP w Małopolsce, jak i w kraju. Jak zano­towały kroniki strażackie od chwili powstania w 1874 r. zawsze przodowała i była wzorem do naśladowania dla sąsiadujących jednostek, udzielając pomocy instruktarzowej i szkoleniowej nowo powstającym jednostką OSP.

W 2013 r. w konkursie na najlepszą jednostkę Województwa Małopolskiego — jednostka OSP Kęty zdobyła I miejsce otrzymując nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych. W poprzednich latach w plebiscycie zajmowała kolejno trzecie i drugie miejsce.

Jednostka OSP Kęty posiada 5 samochodów ratowniczo-gaśniczych, 2 średnie i 3 lekkie oraz dostateczną ilość sprzętu pożarniczego, do podjęcia każdego wyzwania. Załoga jest dobrze wyszkolona, wyposażona i zdolna do podjęcia szybkiej akcji. Zarząd OSP Kęty, Komendant Gminny OSP Gminy Kęty oraz Burmistrz Gminy Kęty czynią stara­nia, aby w najbliższych latach zaopatrzyć jednostkę w nowy ciężki samochód pożarniczy, który przyczyni się do lepszej działalności ratowniczo-gaśniczej.

Ogółem stan osobowy OSP Kęty wynosi obecnie 91 osób — w tym 61 czynnych druhów należących do jednostki operacyjno-technicznej tzw. JOT-u, 7 honorowych członków, 19 członków zwyczajnych i 2 wspierających. Przy jednostce działa również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca obecnie 19 członków (10 dziewcząt i 9 chłop­ców).

W 2013 r. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza obchodziła uroczyście 10-lecie swego istnienia, prezentując dum­nie swoje dokonania.

Od marca 2013 r. naczelnikiem OSP Kęty jest dh Jerzy Wołoszyn. Aktualny skład osobowy Zarządu OSP Kęty wygląda następująco:

1. Prezes — dh Zygmunt Karkoszka

2. W-ce Prezes i Naczelnik — dh Jerzy Wołoszyn

3. Z-ca Naczelnika — dh Mariusz Handzlik

4. Sekretarz — dh Stanisław Górkiewicz

5. Skarbnik — dh Jan Wołoszyn

6. Członek – dh Janusz Majkuciński

7. Członek — dh Grzegorz Prochownik

8. Członek — dh Krzysztof Śniatecki

9. Członek — dh Tomasz Chromy

10. Członek — dh Wiesław Wacięga

11. Gospodarz — dh Marek Tobiasiewicz

Aktualny stan Komisji Rewizyjnej:

 1. Przewodnicząca — dh Halina Chrapkiewicz
 2. Członek — dh Jan Christ
 3. Członek — dh Łukasz Kierpiec

W czasie 140 lat swego istnienia jednostka miała nadane cztery sztandary. Pierwszy z 1895 r. zaginął w czasie I wojny światowej. Drugi pochodzący z 1924 r. został przeznaczony w 1993 r. do Muzeum im. Aleksandra Kłosiń­skiego w Kętach. Dwa kolejne sztandary z lat 1966 i 1992 r. są w posiadaniu OSP Kęty.

Jednostka posiadała także orkiestrę dętą, która w 1880 r. witała na dworcu kolejowym w Oświęcimiu przybyłego z Wiednia Cesarza Franciszka Józefa. Orkiestra ta istniała do wybuchu I wojny światowej, czyli do 1914 r. Po odzyskaniu niepodle­głości Polski w 1918 r. z niewoli i z frontu wrócili muzycy i w 1921 r. dokonano reaktywacji orkiestry. W kronice strażackiej widnieje zapis, ze 16 lipca 1922 r. OSP Kęty wraz z orkiestrą dętą z Kęt brała udział w pamiątkowym akcie dziejowym przyłączenia Górnego Śląska do Polski.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach odznaczona jest najwyższymi odznaczeniami pożarniczymi i regionalnymi za długoletnią i ofiarną działalność pożarniczą następującymi medalami:

 1. Złotym Znakiem Związku,
 2. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza,
 3. Odznaką Za Zasługi Dla Ziemi Krakowskiej,
 4. Odznaką Za Zasługi Dla Województwa Bielskiego.

Najwyższe odznaczenia pożarnicze otrzymali także zasłużeni działacze, członkowie kęckiej jednostki — zarazem działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Druh Józef Adamski, długoletni naczelnik i prezes OSP Kęty, były członek Zarządu Oddziału Powiatowego i Wo­jewódzkiego Związku OSP RP, odznaczony Złotym Znakiem Związku.

Druhna Bronisława Zbykut — członek honorowy OSP Kęty, były członek Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Kęty – jedna z pierwszych kobiet w Polsce, które otrzymały Złoty Znak Związku.

Druh Jan Pilarski – członek honorowy OSP Kęty, długoletni naczelnik, prezes OSP Kęty, były długoletni członek Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Kęty odznaczony Złotym Znakiem Związku.

Druh Jan Christ — członek honorowy OSP Kęty – honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Kęty (od 1973 do 2001 r. prezes), były członek Zarządu Oddziału Powiatowego i Wojewódzkiego Związku, kroni­karz, odznaczony Złotym Znakiem Związku, Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego, Medalem Hono­rowym im. Bolesława Chomicza.

Z okazji 140-tej rocznicy istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach — muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w dniach od 10 czerwca do 24 sierpnia 2014 r. zorganizowało wystawę czasową poświęconą historii Ochotni­czych Straży Pożarnych, a zwłaszcza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach.

Uroczystości jubileuszowe z okazji 140-lecia OSP Kęty odbędą się z jednorocznym opóźnieniem 8 sierpnia 2015 r. Spowodowane jest to renowacją elewacji remizy.

Udostępnij