Liczymy na zainteresowanie tematem i 100% frekfencję w głosowaniu. Zeszłoroczny zwyciężca konkursu dh Wiesław Wacięga, jest w trakcie trwania w 3 letni karencji uczestnictwa w konkursie.

 

REGULAMIN KONKURSU „STRAŻAK ROKU 2017” OSP KĘTY

I.  ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu „Strażak Roku 2017” jest Zarząd OSP Kęty.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich strażaków ochotników zrzeszonych w stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna Kęty (OSP Kęty).
 3. Celem konkursu jest przedstawienie, spopularyzowanie i nagrodzenie strażaków ochotników wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, czynnych w doskonaleniu swoich umiejętności ratowniczych i dbających o dobry wizerunek naszego stowarzyszenia.
 4. Głosowanie trwa od 11 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 r.
 5. Oficjalne wyniki zostaną podane na Zebraniu Walnym OSP Kęty dn. 13 stycznia 2018 r.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnik musi być członkiem stowarzyszenia OSP Kęty.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć strażacy ochotnicy i członkowie MDP – którzy podczas podjętych działań ratowniczych wyróżnili się odwagą, ofiarnością i poświęceniem, swoją postawą wzbudzając społeczny szacunek, dbają o wizerunek stowarzyszenia i propagują szeroko pojęte ratownictwo.
 3. Zarząd zgłasza do konkursu wszystkich członków stowarzyszenia OSP Kęty.

III. TRYB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCY

 1. Kandydaci zgłoszeni do tytułu zostają umieszczeni na karcie do głosowania.
 2. Karta do głosowania zostanie udostępniona od 11 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 r. u Gospodarza remizy.
 3. Głosowanie ma charakter anonimowy i tajny.
 4. Każdy z członków stowarzyszenia (mający prawo wyborcze) OSP Kęty ma prawo do pobrania jednej karty do głosowania.
 5. 4 stycznia 2018 r. na zebraniu JOT zostanie wybrana 3 osobowa Komisja Konkursowa, która będzie czuwać na prawidłowością zliczania głosów, które znajdować się będą w zabezpieczonej urnie do głosowania. Jednym z członków komisji musi być członek Zarządu OSP Kęty.
 6. Zwycięzcą konkursu zostanie członek stowarzyszenia, który zgromadzi najwięcej głosów.

IV. NAGRODY

 1. Strażak wyróżniony tytułem „Strażak Roku 2017” otrzymuje:
 • nagrodę rzeczową ufundowaną przez Zarząd OSP Kęty ,
 • prawo noszenia na mundurze naszywki „Strażak Roku 2017 ”,
 • prezentację sylwetki serwisach www.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Od rozstrzygnięć Komisji Konkursowej nie przysługuje tryb odwoławczy.
 2. Pula nagród określona w regulaminie może być zwiększona w miarę pozyskiwania sponsorów, a o ich rozdziale decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.
 3. Zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości publicznej w sposób jak niniejszy regulamin.

Zarząd OSP Kęty

Udostępnij