Jako OSP możemy bez wielkiego wysiłku i specjalnych zabiegów utworzyć kanały zbiórki i dystrybucji niezbędnych materiałów. Jeśli nastąpią ograniczenia w ruchu po terenie kraju, to OSP dalej będzie miało taką możliwość. Jeśli z koordynatorem logistyki w szpitalu rozmawia strażak, to jest traktowany poważnie, dostaje zgodę na wjazd strażackim samochodem na teren szpitala i rozładowuje transport darów wprost do magazynu. Pojedynczy darczyńca nie ma takiej możliwości.

Remizy są uznawane za miejsca bezpieczne, mają place dojazdowe dla samochodów, oświetlenie, ogrzewanie i zorganizowane załogi, których nie trzeba instruować co robić. Strażacy posiadający KPP mają wiedzę jak używać środków ochrony czy jak dekontaminować się po akcji. Takich zasobów wiedzy i umiejętności nie ma żadna ochotnicza formacja w Polsce.

Z tego względu uruchamiamy akcję koordynacji społecznych zbiórek materiałów dla szpitali, pogotowia oraz innych potrzebujących. Proponujemy wykorzystać remizy jako punkty zbiórki, sortowania, magazynowania, przygotowania do transportu darów. Każdy mieszkaniec miejscowości wie gdzie jest remiza. Trafi tam i zostawi (bez spotkań i kontaktów) to co ma do przekazania. Później do szpitali trafi to co jest rzeczywiście potrzebne w danym momencie i nie będzie dublowania dostaw oraz braków w innym miejscu.

Jeśli wyrazicie chęć takiej działalności to przekierujemy do Was te społeczne grupy, które już zbierają materiały ale robią to amatorsko, bez koordynacji na wyższym poziomie. Oni dalej będą gromadzić dary w swoich miejscach ale osią logistyczną tej operacji może zostać Wasza remiza.
#StrażacyMedykom

 

Udostępnij