Przewodniczącym tegorocznego spotkania został wybrany jednogłośnie dh Michał Grabowski.

Zgodnie z planem dh Prezes przedstawił pracę ustępującego zarządu. Podkreślał, że w latach 2016-2020 jednostka może się pochwalić uczestnictwem w licznych akcjach, szkoleniach, challengach, wydarzeniach. Jednymi z większych przedsięwzięć były: RIT 2017, Rescue Days 2019, rozpoczęcie współpracy z ZHP Kęty i wyjazdy na obozy, gdzie młodzież rozwijała „wspólną pasję…”, kontynuowanie tradycji (Dzień Strażaka, Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego na Groniu Jana Pawła II, ślubowania). Oprócz tego przez te minione 5 lat udało się pozyskać dwa nowe samochody: Volvo (średni samochód ratowniczo gaśniczy GBARt 3/16) oraz Man’a (lekki samochód specjalistyczny do przewozu psów ratowniczych, zasobów poszukiwawczych, elektroniki i systemów łączności). Modernizacja remizy, realizacja projektu „Bezpieczny strażak XXI wieku”, wymiana międzynarodowa to kolejne działania, które rozwijają nas i naszą jednostkę, a także usprawniają naszą pracę i podnoszą poziom wyszkolenia w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że za realizację nie jest odpowiedzialny sam zarząd, jest to bowiem praca i pomoc wielu ludzi, druhów naszego stowarzyszenia, ich rodzin, sponsorów, władz samorządowych i jednostek współpracujących.

Dh Jan Wołoszyn zaznaczył, że miniony rok 2020 nie należał do łatwych. Jednak straż wymaga spotkań, wymaga ludzi, którzy dokończą rozpoczęte projekty i nie przestaną dbać o to, co zrealizowały poprzednie pokolenia. Dlatego, nie zwalniając tempa, przedstawił plany na najbliższe lata nowego zarządu. Jednym z ważniejszych zadań do zrealizowania, za zgodą zebranych, jest przyjęcie na własność i rozbudowa poligonu ratowniczego. Ponadto część finansów będzie przeznaczona na kolejne szkolenia, sprzęt, środki ochrony indywidualnej strażaków, młodzież, w ogólny rozwój stowarzyszenia.  Prezes podkreślał jednak, że nie sam sprzęt jest potrzebny do ratowania ludzkiego życia i mienia, lecz wyszkolony i świadomy strażak. W czasie kadencji ustępującego zarządu przeciętny strażak JOT-u spędził na szkoleniach i akcjach 258 roboczo-godzin, a w działaniach tych uczestniczyło 64 strażaków.

Sprawozdanie z działalności MDP przedstawiła dowódca dh Julia Szczypka, powtarzając, że młodzież kultywuje z pomocą opiekunów tradycje, pamięć historyczną i społeczną, nawiązuje kontakt z różnymi organizacjami i jednostkami. Na cotygodniowych zbiórkach nabywają wiedzę, którą chcą wykorzystać w szeregach JOT-u (niektórym młodym adeptom przekazana wiedza już się przydała w realnym życiu). Popłynęły również słowa podziękowań w kierunku opiekunów i całego stowarzyszenia.

Sprawozdanie finansowe i plany finansowe na rok bieżący przedstawiła skarbnik dh Sylwia Łyczko. Jednostka w latach 2016-2020 dysponowała budżetem 2 581 218,60 zł, przy jednoczesnych wydatkach na poziomie 2 548 866,11 zł.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jak co roku wygłosił dh Stanisław Górkiewicz.

Podczas dyskusji głos zabrali zaproszeni goście.

Komendant Gminny ZOSP RP dh Artur Suski zaznaczył, że jeśli chodzi o finansowanie, w gminie jest 8 jednostek, jednak ma świadomość, że nasza jednostka jest wiodącą prym w gminie, w powiecie, a nawet w województwie.

Członek naszego stowarzyszenia, wieloletni Komendant Gminny dh Józef Szafran dziękował za determinację, zaangażowanie i rozwijającą się młodzież, która kiedyś nas zastąpi. Zaznaczył rolę opiekunów, bez których pracy, zaangażowanie i charyzmy,  nie bylibyśmy świadkami takiej rzeszy młodzieży na sali. Podkreślił dumę z kęckiej jednostki, która otwiera drzwi na nowe i świetnie sobie radzi z pozyskaniem środków na inwestycje, projekty, sprzęt, a przede wszystkim ludzi.

Zastępca burmistrza Gminy Kęty Rafał Ficoń wyraził swoje zdumienie nad wielopłaszczyznowością działań OSP Kęty. Określił naszą straż mianem wielkiej wielopokoleniowej rodziny, podkreślając podobnie jak przedmówca rolę wychowawczą straży, której efektem jest silna i prężnie działająca MDP, przyszli spadkobiercy naszego miasta. Na koniec podziękował za misję bezinteresownej pomocy ludziom.

Kolega z sąsiedniej jednostki OSP Kęty Podlesie dh Krzysztof Kućka dziękował za współpracę na różnych płaszczyznach.

Dh Jan  Pilarski dziękował za uczczenie pamięci brata dh Kazimierza Pilarskiego oraz zarządowi za rozwijającą się jednostkę i ludzi w niej.

Podczas dyskusji rozmawiano też o podjętym stanowisku zarządu w stosunku do projektu nowej ustawy o OSP.

Podziękowano także wieloletnim gospodarzom remizy Małgorzacie i Markowi Tobiasiewiczom, naczelnikowi Jerzemu Wołoszynowi i członkom odchodzącego zarządu za ich pracę na rzecz jednostki oraz Gminie Kęty na ręce zastępcy burmistrza Rafała Ficonia i Hufcowi ZHP Kęty na ręce dh Komendant Anny Smolarskiej.

W trakcie dyskusji poruszono kwestię zmian w Statucie OSP Kęty. M.in. zmieniono paragraf 34.:

pkt 2 otrzymuje brzmienie: Zarząd może dokonać zmian w funkcjach członków na własną prośbę osoby funkcyjnej.

dodaje się następująca treść: 5. Jeżeli członek zarządu OSP zostanie wybrany do prezydium zarządu ZOSP RP na poszczególnych szczeblach, składa rezygnację z członka zarządu OSP nie tracąc prawa delegata. Zmiany te wymagają zatwierdzenia na najbliższym walnym zebraniu.

Działając na podstawie statutu Ochotniczej Straży Pożarnej Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze dokonało wyboru:

 1. Zarządu OSP w składzie:
 • Bieniek Marcin
 • Droździk Aleksandra – sekretarz
 • Droździk Konrad
 • Grabowski Michał – naczelnik
 • Kierpiec Łukasz
 • Łyczko Sylwia – skarbnik
 • Matusiak Bartłomiej – wiceprezes
 • Prochownik Zbigniew
 • Szczypka Krzysztof
 • Wacięga Wiesław – zastępca naczelnika
 • Wołoszyn Jan – prezes
 1. Komisji Rewizyjnej OSP w składzie:
 • Bernaś Ewelina
 • Błasiak Paweł
 • Górkiewicz Stanisław
 1. Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:
 • Bieniek Marcin
 • Grabowski Michał
 • Handzlik Mariusz
 • Szafran Józef
 • Szczypka Krzysztof
 • Wołoszyn Jan

Prezentacja z Walnego Zebrania

Udostępnij